back to top
×

TEKSTI INFORMIMI LIFEBOX

Data e azhurnimit të fundit: 09.12.2021

Nëse banoni në një nga vendet e Bashkimit Evropian, mund të rishikoni Tekstin e Informimit që kemi përgatitur për ju.

Kush jemi ne

Të dhënat personale të përpunuara nga Lifecell Bulut Çözümleri A.Ş. (“Lifecell”) janë nën mbrojtjen e (“Lifecell”).

Të dhënat personale të marra nga Aplikimit lifebox dhe nga faqet e internetit “www.mylifebox.com” (\"Faqja internetit\") (aplikimi dhe \"Faqja e internetit\" do të quhen kolektivisht si \"Shërbimet\") përpunohen nga Lifecell në kuadrin e këtij Teksti Informimi dhe Ligjit numër 6689 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (\"Ligji\"). Lifecell merr masat paraprake teknike dhe administrative duke përdorur mundësitë e tij teknologjike dhe infrastrukturore në mënyrë që të dhënat personale të mbrohen në mënyrë të sigurt dhe të përpunohen në përputhje me Ligjin, në kuadrin e legjislacionit për mbrojtjen e të dhënave personale.

Ky Tekst Informimi rregullon metodat me të cilat të dhënat personale mund të merren, përdoren dhe ndahen. Për interpretimin e termave të papërcaktuar në këtë Tekst Informimi, do të merren parasysh përkufizimet brenda fushës së Kushteve të Përdorimit të lifebox në lidhje me Shërbimet (\"Kushtet e Përdorimit\") Për informacion të detajuar në lidhje me cookies, ju mund të lexoni Politikën tonë të Cookie në Faqen e Internetit

I. ÇFARË JANË TË DHËNAT PERSONALE?

Megjithëse informacioni që përmban ky tekst mund të ndryshojë nga personi në person për shkak të produkteve dhe shërbimeve të përdorura nga individë ose kërkesave dhe pëlqimit të tyre, kategoritë e të dhënave tuaja personale që mund të përpunohen nga Lifecell janë renditur më poshtë.

 • Informacioni i Identitetit:Kjo kategori e të dhënave i referohet të dhënave mbi emrin, mbiemrin, datën e lindjes.
 • Informacioni i Kontaktit:Kjo kategori e të dhënave i referohet llojeve të të dhënave si numri i GSM, llogaritë e mediave sociale, adresa e postës elektronike, adresa.
 • Informacion për Abonim:Kjo kategori e të dhënave përfshin numrin tuaj të klientit, informacionin e paketës dhe informacionin tuaj në lidhje me përdorimin e produkteve dhe shërbimeve; dhe i referohet llojeve të të dhënave që përbëhen nga informacioni juaj në lidhje me faturat, borxhet dhe pagesat.
 • Informacioni i përdorimit: Kohët e përdorura në mënyrë aktive, data e hyrjes së fundit në Shërbim, informacionet e gabimeve dhe gabimeve që kanë ndodhur gjatë përdorimit të Shërbimit, preferencat tuaja, zakonet dhe informacione të tjera të përdorimit në lidhje me përdorimin e Shërbimit, informacionin e sjelljes tuaj në Shërbim dhe cookies .
 • Informacioni i pajisjes: Të dhënat teknike të mbledhura nga pajisja juaj përmes pajisjeve teknike, informacionet në lidhje me pajisjen, rrjetin, aplikacionin, të dhënat e vendndodhjes të marra përmes Shërbimit
 • Informacioni në Kanalet e Shitjes:Kjo kategori e të dhënave u referohet llojeve të të dhënave si informacioni i paraqitur nga ju gjatë proceseve të shitjes; të dhënat e marra si të kontaktuara me mjete elektronike ose fizike, regjistrimet tuaja të thirrjeve audio të ruajtura për shkak të standardeve të qendrës së thirrjeve; regjistrimi juaj zanor që do të përdoret si konfirmim i identitetit në bazë të kërkesës tuaj; kërkesat dhe transaksionet e kryera në kanalet e shitjeve, etj.
 • Regjistrimet Vizuale dhe Audio: Kjo kategori e të dhënave u referohet llojeve të të dhënave si (i) fotografitë dhe objektet brenda fotografive, (ii) dokumentet në formë të shkruar, audio ose video në telefonat ose kompjuterët e përdoruesve, etj.
 • Informacion i Kontakteve: Kjo kategori e të dhënave u referohet llojeve të të dhënave si emrat, mbiemrat, numrat e telefonit, të personave të tretë të regjistruar në listën e kontakteve të përdoruesve.

II. METODA, QËLLIMI DHE BAZA LIGJORE E PËRPUNIMIT TË TË DHËNAVE PERSONALE

Të dhënat tuaja personale mund të përpunohen përmes faqes në internet, aplikacioneve mobile, mesazheve të shkurtra, postës elektronike, qendrës së thirrjeve dhe sistemit të përgjigjes zanore, plotësisht automatike ose pjesërisht automatike, në përputhje me arsyet dhe qëllimet ligjore të renditura më poshtë.

Rrethanat e përcaktuara shprehimisht në ligj

Të dhënat personale të renditura në këtë Tekst Informimi mund të përpunohen në përputhje me legjislacionin, nëse përcaktohet shprehimisht në ligjet të cilave u nënshtrohet Lifecell.

Të dhënat e përpunuara: Informacioni i identitetit, informacioni i kontaktit, informacioni i abonimit, informacioni i përdorimit, informacioni i pajisjes, informacioni në kanalet e shitjes

Qëllimet e përpunimit: Përmbushja e detyrimeve juridike të kërkuara nga institucionet rregullatore dhe kontrolluese dhe nga rregulloret ligjore në lidhje me përcjelljen e tyre si dhe me proceset ligjore përkatëse.

Përpunimi i të dhënat personale të palëve në kontratë është i nevojshëm dhe bëhet me kusht që përpunimi i të dhënave personale të ketë lidhje të drejtpërdrejtë me krijimin ose ekzekutimin e një kontrate.

Lifecell përpunon të dhënat tuaja personale për t'ju ofruar Shërbimin në përputhje me Kushtet e Përdorimit dhe standardet tona të shërbimit.

Të dhënat e përpunuara: Informacioni i identitetit, informacioni i kontaktit, informacioni i abonimit, informacioni i përdorimit, informacioni i pajisjes, informacioni në kanalet e shitjeve, regjistrimet audio-vizuale, informacioni i kontakteve

Qëllimet e përpunimit: Ofrimi, tarifimi dhe faturimi i produkteve dhe shërbimeve; Kryerja dhe gjurmimi i transaksioneve që ju kërkoni në lidhje me produktet dhe shërbimet e blera dhe / ose të përdorura, ruajtja e regjistrimeve vizive dhe audio, të tilla si foto dhe përmbajtje video që dëshironi të ngarkoni dhe rezervoni në Shërbim, dhe ruajtja e informacionit të personave në kontakte për qëllime rezervimi në rast të përdorimit të opsionit Backup Kontaktet

Përpunimi i të dhënave është i detyrueshëm në mënyrë që Lifecell të përmbushë detyrimet e tij ligjore

Të dhënat e përpunuara: Informacioni i identitetit, informacioni i kontaktit, informacioni i abonimit, informacioni i përdorimit, informacioni i pajisjes, informacioni në kanalet e shitjes

Qëllimet e përpunimit: Identifikimi i parregullsive / mashtrimeve, përdorime mashtruese dhe të paautorizuara dhe veprimeve të ngjashme, zgjidhja e ankesave të konsumatorëve, mbrojtja e informacionit tuaj që kërkohet të ruhet për shkak të legjislacionit përkatës; kopjimi, kopje rezervë për të parandaluar humbjet e informacionit; kontrolli i qëndrueshmërisë së informacionit tuaj; marrja e masave të nevojshme teknike dhe administrative për sigurinë e rrjeteve tona dhe informacionit tuaj.

Publikimi i të dhënave personale nga personi vetë

Të dhënat personale publikuara nga ju mund të përpunohen nga Lifecell në përputhje me qëllimin e publikimit.

Përpunimi i të dhënave personale është i detyrueshëm për të dhënë, përdorur ose mbrojtur një të drejtë

Të dhënat e përpunuara: Informacioni i identitetit, informacioni i kontaktit, informacioni i abonimit, informacioni i përdorimit, informacioni i pajisjes, informacioni në kanalet e shitjes

Qëllimet e përpunimit: Kjo përfshin përdorimin e të drejtave që burojnë nga ligji, veçanërisht të drejtat dhe liritë themelore të përdoruesit dhe palëve të treta, përpara të gjitha autoriteteve kompetente, përfitimet shtesë të siguruara nga Lifecell dhe institucione dhe organizata të tjera, lojërat e fatit, përmbushjen e të gjitha kërkesat dhe ekzekutimi i proceseve të menaxhimit të ankesave.

Përpunimi i të dhënave personale është i detyrueshëm për interesat legjitime të Lifecell

Të dhënat e përpunuara: Informacioni i identitetit, informacioni i kontaktit, informacioni i abonimit, informacioni i përdorimit, informacioni i pajisjes, informacioni në kanalet e shitjes

Qëllimet e përpunimit: Informimi për çështje të tilla si fushatat, uljet, përfitimet, kushtet, çmimet; dërgimi i urimeve të veçanta, dëshirave, çmimeve, lotarive dhe përmbajtjes që ju pëlqen, që mund të dëshironi të përdorni përsëri dhe që do të jeni të kënaqur ta kujtoni; përmirësimi, ndryshimi, matja, auditimi dhe analizimi i produkteve dhe shërbimeve dhe trajnimi i punonjësve, kryerja e studimeve siç janë raportet financiare; vlerësimi i interesit tuaj për produktet dhe shërbimet; monitorimi i kënaqësisë së klientit; ofrimi i shërbimit të qendrës së thirrjeve; përgjigja e pyetjeve, ankesave dhe njoftimeve tuaja,

Marrja e pëlqimit tuaj të hapur

Në aktivitetet e përpunimit të të dhënave personale që kërkojnë pëlqim të qartë në përputhje me ligjin, ju gjithashtu informoheni dhe ju merret pëlqimi juaj i hapur.

Në rast se jepni miratimin tuaj të hapur, të dhënat tuaja personale të listuara në Tekstin e Informimit mund të përpunohen për promovimin dhe tregtimin e produkteve dhe shërbimeve, duke ju kontaktuar ju në lidhje me to, duke ofruar mundësi të tilla si anëtarësimi, aktivitete dhe përfitime nga përparësitë ekonomike, duke ju njoftuar për kryerjen e procedurave të nevojshme për përdorimin e tyre, duke ju ofruar oferta, dhurata dhe promovime, duke bërë promovim me qëllim të përcaktuar.

Nëse përdoret veçoria e njohjes së fytyrës dhe objektit, qëllimi i përpunimit përfshin shfaqjen e fotove të përdoruesve të ndara në grupe duke krijuar albume smart në bazë të fytyrës, objektit dhe vendndodhjes së fotografive të përpunuara, duke krijuar përmbajtje që mund të ndahen duke krijuar histori të personalizuara me këto foto të përpunuara. Karakteristika e njohjes së fytyrës është e aktivizuar vetëm bazuar në konfirmimin e përdoruesit dhe përdoruesit mund ta çaktivizojnë lehtë këtë veçori nga cilësimet e Shërbimit.

Nëse është zgjedhur veçoria PhotoPick (analizimi se cilat foto do të pëlqehen më shumë në Istagram midis fotove brenda aplikacionit, marrja e një rezultati prej një analize të personalizuar specifike për llogarinë e vetë përdoruesit duke e lidhur opsionalisht llogarinë e tij në Instagram me Shërbimin), qëllimi i përdorimit përfshin rekomandimin e fotos e cila do të pëlqehet më shumë nëse shpërndahet. PhotoPick aktivizohet vetëm bazuar në pëlqimin e përdoruesit dhe përdoruesit mund ta çaktivizojnë lehtësisht këtë funksion duke hyrë në cilësimet e Shërbimit.

Me kërkesën tuaj, të dhënat tuaja të regjistrimit të zërit mund të përpunohen për t'u përdorur si një mjet i konfirmimit të identitetit në qendrën tonë të thirrjeve.

Nëse përdorni shërbimet e ofruara nga ofruesit e shërbimeve të palëve të treta, përmbajtja që ngarkoni në Shërbim mund të përpunohet nga ofruesi i shërbimit të palëve të treta. Ne dëshirojmë t'ju kujtojmë se nëse përdorni këto karakteristika, këta ofrues të shërbimeve do t'i nënshtrohen kushteve të tyre dhe politikave të privatësisë.

III. TRANSFERIMI I TË DHËNAVE PERSONALE

Lifecell mund të ndajë të dhënat tuaja personale me palët e mëposhtme në përputhje me Ligjin dhe legjislacionin tjetër në fuqi për qëllimet e përcaktuara në këtë Tekst Informimi:

 • Me partnerë dhe furnitorë të biznesit vendas dhe të huaj me të cilët ne punojmë ose nga të cilët ne marrim shërbime në mënyrë që t'ju ofrojmë Shërbimin në përputhje me standardet tona të shërbimit,
 • Me autoritetet kompetente ndaj të cilëvë janë të detyruar të paraqesin të dhëna personale brenda një detyrimi ligjor dhe në mënyrë që të mbrojnë të drejtat e tyre, sigurinë dhe të drejtat ose sigurinë e palëve të treta.

Nëse përdorni shërbimet e ofruara nga ofruesit e shërbimeve të palëve të treta, përmbajtja që ngarkoni në Shërbim përpunohet nga ofruesi i shërbimit të palëve të treta. Ne dëshirojmë t'ju kujtojmë se nëse përdorni këto karakteristika, këta ofrues të shërbimeve do t'i nënshtrohen kushteve të tyre dhe politikave të privatësisë.

IV. TË DREJTAT TUAJA NË LIDHJE ME MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE

Si përdorues i shërbimit, në përputhje me nenin 11 të Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (KVKK); Duke aplikuar në Lifecell,

 • Për të ditur nëse të dhënat tuaja personale janë përpunuar,
 • Nëse janë përpunuar, për të kërkuar informacione në lidhje me këtë,
 • Për të njohur qëllimin e përpunimit të të dhënave tuaja personale dhe nëse ato përdoren si duhet,
 • Për të njohur personat e tretë brenda dhe jashtë vendit tek të cilit transferohen të dhënat tuaja personale,
 • Për të kërkuar që të dhënat personale të korrigjohen nëse ato janë përpunuar në mënyrë të mangët ose të gabuar,
 • Për t'i fshirë ose anuluar të dhënat tuaja personale brenda kornizës së kushteve të përcaktuara në nenin 7 të Ligjit pwr Mbrojtjen e tw Dhënave Personale (KVKK),
 • Për të kërkuar që veprimet e bëra në bazë të drejtave të korrigjimit, fshirjes dhe anulimit të treguara më lart, t'u njoftohen personave të tretë, tek të cilët këto të dhëna janë transferuar,
 • Për të kundërshtuar rezultat me efekt negativ kundër jush në rastet kur analizimi dhe përpunimi i të dhënave është bërë ekskluzivisht përmes sistemeve automatike,
 • Nëse pësoni dëm për shkak të përpunimit të paligjshëm të të dhënave tuaja personale, ju mund të ushtroni të drejtat tuaja për të kërkuar kompensimin e dëmit tuaj.

V. KONTAKTI

Ju mund të komunikoni pyetjet dhe kërkesat tuaja në lidhje me të dhënat tuaja personale përmes një prej metodave të mëposhtme:

 • Duke dërguar një email në kisiselverilerikoruma@mylifebox.com, të përgatitur në përputhje me Komunikatën mbi Procedurat e Aplikimit dhe Parimet tek Kontrolluesi i të Dhënave, duke përdorur adresën tuaj të postës elektronike që keni njoftuar në Lifecell kur jeni regjistruar për Shërbimin dhe kur jeni regjistruar në sistemet tona,
 • Duke përcjellë aplikacionin tuaj me shkrim të përgatitur në përputhje me Komunikatën mbi Procedurat dhe Parimet e Aplikimit tek Kontrolluesi i të Dhënave, përmes një noteri, në adresën “Turkcell Genel Müdürlük Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi No:20 Küçükyalı Ofis Park B Blok - Maltepe/İstanbul”

Lifecell rezervon të drejtën të kërkojë informacion shtesë dhe / ose dokumente për të konfirmuar identitetin tuaj në mënyrë që të garantoj sigurinë e të dhënave në aplikacionet e paraqitura.

VI. PËRDORIMI I APLIKIMIT

Nëse doni të fshini llogarinë tuaj, mund të paraqitni kërkesën tuaj duke përdorur butonin \"Fshi llogarinë time\" nën menynë Cilësimet/Profilet në Faqen e Internetit.

VII. RRETH TEKSTIT TË INFORMIMIT

Lifecell mund të bëjë ndryshime në këtë Tekst në çdo kohë kur e konsideron të nevojshme. Ndryshimet që do të bëhen nga Lifecell bëhen efektive menjëherë pas botimit të Tekstit të Informimit në https://mylifebox.com/policy/?lang=sq.

Informacioni i kontaktit lifebox

Titulli i Kompanisë: Lifecell Bulut Çözümleri Anonim Şirketi
Numri Mersis: 608125676300001
Numri i Telefonit: 0212 313 10 00
Numri i Faksit: 0212 313 00 99
Shërbimi Ndaj Klientit: 0532 532 00 00
Adresa e Emailit të Regjistruar: lifecellbulutcozumleri@hs03.kep.tr
Adresa e İnternetit: https://mylifebox.com/
Adresa e Emailit: info@mylifebox.com
Adresa e Kontaktit: AYDINEVLER MAH.İSMET İNÖNÜ CD.
KÜÇÜKYALI OFİS PARK B BLK.N:20 MALTEPE