back to top
×

TEKSTI INFORMIMI LIFEBOX

Data e azhurnimit të fundit: 09.12.2021

Nëse banoni në një nga vendet e Bashkimit Evropian, mund të rishikoni Tekstin e Informimit që kemi përgatitur për ju.

Kush jemi ne

Të dhënat personale të përpunuara nga Lifecell Bulut Çözümleri A.Ş. (“Lifecell”) janë nën mbrojtjen e (“Lifecell”).

Të dhënat personale të marra nga Aplikimit lifebox dhe nga faqet e internetit “www.mylifebox.com” (\"Faqja internetit\") (aplikimi dhe \"Faqja e internetit\" do të quhen kolektivisht si \"Shërbimet\") përpunohen nga Lifecell në kuadrin e këtij Teksti Informimi dhe Ligjit numër 6689 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (\"Ligji\"). Lifecell merr masat paraprake teknike dhe administrative duke përdorur mundësitë e tij teknologjike dhe infrastrukturore në mënyrë që të dhënat personale të mbrohen në mënyrë të sigurt dhe të përpunohen në përputhje me Ligjin, në kuadrin e legjislacionit për mbrojtjen e të dhënave personale.

Ky Tekst Informimi rregullon metodat me të cilat të dhënat personale mund të merren, përdoren dhe ndahen. Për interpretimin e termave të papërcaktuar në këtë Tekst Informimi, do të merren parasysh përkufizimet brenda fushës së Kushteve të Përdorimit të lifebox në lidhje me Shërbimet (\"Kushtet e Përdorimit\") Për informacion të detajuar në lidhje me cookies, ju mund të lexoni Politikën tonë të Cookie në Faqen e Internetit

I. ÇFARË JANË TË DHËNAT PERSONALE?

Megjithëse informacioni që përmban ky tekst mund të ndryshojë nga personi në person për shkak të produkteve dhe shërbimeve të përdorura nga individë ose kërkesave dhe pëlqimit të tyre, kategoritë e të dhënave tuaja personale që mund të përpunohen nga Lifecell janë renditur më poshtë.

 • Informacioni i Identitetit:Kjo kategori e të dhënave i referohet të dhënave mbi emrin, mbiemrin, datën e lindjes.
 • Informacioni i Kontaktit:Kjo kategori e të dhënave i referohet llojeve të të dhënave si numri i GSM, llogaritë e mediave sociale, adresa e postës elektronike, adresa.
 • Informacion për Abonim:Kjo kategori e të dhënave përfshin numrin tuaj të klientit, informacionin e paketës dhe informacionin tuaj në lidhje me përdorimin e produkteve dhe shërbimeve; dhe i referohet llojeve të të dhënave që përbëhen nga informacioni juaj në lidhje me faturat, borxhet dhe pagesat.
 • Informacioni i përdorimit: Kohët e përdorura në mënyrë aktive, data e hyrjes së fundit në Shërbim, informacionet e gabimeve dhe gabimeve që kanë ndodhur gjatë përdorimit të Shërbimit, preferencat tuaja, zakonet dhe informacione të tjera të përdorimit në lidhje me përdorimin e Shërbimit, informacionin e sjelljes tuaj në Shërbim dhe cookies .
 • Informacioni i pajisjes: Të dhënat teknike të mbledhura nga pajisja juaj përmes pajisjeve teknike, informacionet në lidhje me pajisjen, rrjetin, aplikacionin, të dhënat e vendndodhjes të marra përmes Shërbimit
 • Informacioni në Kanalet e Shitjes:Kjo kategori e të dhënave u referohet llojeve të të dhënave si informacioni i paraqitur nga ju gjatë proceseve të shitjes; të dhënat e marra si të kontaktuara me mjete elektronike ose fizike, regjistrimet tuaja të thirrjeve audio të ruajtura për shkak të standardeve të qendrës së thirrjeve; regjistrimi juaj zanor që do të përdoret si konfirmim i identitetit në bazë të kërkesës tuaj; kërkesat dhe transaksionet e kryera në kanalet e shitjeve, etj.
 • Regjistrimet Vizuale dhe Audio: Kjo kategori e të dhënave u referohet llojeve të të dhënave si (i) fotografitë dhe objektet brenda fotografive, (ii) dokumentet në formë të shkruar, audio ose video në telefonat ose kompjuterët e përdoruesve, etj.
 • Informacion i Kontakteve: Kjo kategori e të dhënave u referohet llojeve të të dhënave si emrat, mbiemrat, numrat e telefonit, të personave të tretë të regjistruar në listën e kontakteve të përdoruesve.

II. METODA, QËLLIMI DHE BAZA LIGJORE E PËRPUNIMIT TË TË DHËNAVE PERSONALE

Të dhënat tuaja personale mund të përpunohen përmes faqes në internet, aplikacioneve mobile, mesazheve të shkurtra, postës elektronike, qendrës së thirrjeve dhe sistemit të përgjigjes zanore, plotësisht automatike ose pjesërisht automatike, në përputhje me arsyet dhe qëllimet ligjore të renditura më poshtë.

Rrethanat e përcaktuara shprehimisht në ligj

Të dhënat personale të renditura në këtë Tekst Informimi mund të përpunohen në përputhje me legjislacionin, nëse përcaktohet shprehimisht në ligjet të cilave u nënshtrohet Lifecell.

Të dhënat e përpunuara: Informacioni i identitetit, informacioni i kontaktit, informacioni i abonimit, informacioni i përdorimit, informacioni i pajisjes, informacioni në kanalet e shitjes

Qëllimet e përpunimit: Përmbushja e detyrimeve juridike të kërkuara nga institucionet rregullatore dhe kontrolluese dhe nga rregulloret ligjore në lidhje me përcjelljen e tyre si dhe me proceset ligjore përkatëse.

Përpunimi i të dhënat personale të palëve në kontratë është i nevojshëm dhe bëhet me kusht që përpunimi i të dhënave personale të ketë lidhje të drejtpërdrejtë me krijimin ose ekzekutimin e një kontrate.

Lifecell përpunon të dhënat tuaja personale për t'ju ofruar Shërbimin në përputhje me Kushtet e Përdorimit dhe standardet tona të shërbimit.

Të dhënat e përpunuara: Informacioni i identitetit, informacioni i kontaktit, informacioni i abonimit, informacioni i përdorimit, informacioni i pajisjes, informacioni në kanalet e shitjeve, regjistrimet audio-vizuale, informacioni i kontakteve

Qëllimet e përpunimit: Ofrimi, tarifimi dhe faturimi i produkteve dhe shërbimeve; Kryerja dhe gjurmimi i transaksioneve që ju kërkoni në lidhje me produktet dhe shërbimet e blera dhe / ose të përdorura, ruajtja e regjistrimeve vizive dhe audio, të tilla si foto dhe përmbajtje video që dëshironi të ngarkoni dhe rezervoni në Shërbim, dhe ruajtja e informacionit të personave në kontakte për qëllime rezervimi në rast të përdorimit të opsionit Backup Kontaktet

Përpunimi i të dhënave është i detyrueshëm në mënyrë që Lifecell të përmbushë detyrimet e tij ligjore

Të dhënat e përpunuara: Informacioni i identitetit, informacioni i kontaktit, informacioni i abonimit, informacioni i përdorimit, informacioni i pajisjes, informacioni në kanalet e shitjes

Qëllimet e përpunimit: Identifikimi i parregullsive / mashtrimeve, përdorime mashtruese dhe të paautorizuara dhe veprimeve të ngjashme, zgjidhja e ankesave të konsumatorëve, mbrojtja e informacionit tuaj që kërkohet të ruhet për shkak të legjislacionit përkatës; kopjimi, kopje rezervë për të parandaluar humbjet e informacionit; kontrolli i qëndrueshmërisë së informacionit tuaj; marrja e masave të nevojshme teknike dhe administrative për sigurinë e rrjeteve tona dhe informacionit tuaj.

Publikimi i të dhënave personale nga personi vetë

Të dhënat personale publikuara nga ju mund të përpunohen nga Lifecell në përputhje me qëllimin e publikimit.

Përpunimi i të dhënave personale është i detyrueshëm për të dhënë, përdorur ose mbrojtur një të drejtë

Të dhënat e përpunuara: Informacioni i identitetit, informacioni i kontaktit, informacioni i abonimit, informacioni i përdorimit, informacioni i pajisjes, informacioni në kanalet e shitjes

Qëllimet e përpunimit: Kjo përfshin përdorimin e të drejtave që burojnë nga ligji, veçanërisht të drejtat dhe liritë themelore të përdoruesit dhe palëve të treta, përpara të gjitha autoriteteve kompetente, përfitimet shtesë të siguruara nga Lifecell dhe institucione dhe organizata të tjera, lojërat e fatit, përmbushjen e të gjitha kërkesat dhe ekzekutimi i proceseve të menaxhimit të ankesave.

Përpunimi i të dhënave personale është i detyrueshëm për interesat legjitime të Lifecell

Të dhënat e përpunuara: Informacioni i identitetit, informacioni i kontaktit, informacioni i abonimit, informacioni i përdorimit, informacioni i pajisjes, informacioni në kanalet e shitjes

Qëllimet e përpunimit: Informimi për çështje të tilla si fushatat, uljet, përfitimet, kushtet, çmimet; dërgimi i urimeve të veçanta, dëshirave, çmimeve, lotarive dhe përmbajtjes që ju pëlqen, që mund të dëshironi të përdorni përsëri dhe që do të jeni të kënaqur ta kujtoni; përmirësimi, ndryshimi, matja, auditimi dhe analizimi i produkteve dhe shërbimeve dhe trajnimi i punonjësve, kryerja e studimeve siç janë raportet financiare; vlerësimi i interesit tuaj për produktet dhe shërbimet; monitorimi i kënaqësisë së klientit; ofrimi i shërbimit të qendrës së thirrjeve; përgjigja e pyetjeve, ankesave dhe njoftimeve tuaja,

Marrja e pëlqimit tuaj të hapur

Në aktivitetet e përpunimit të të dhënave personale që kërkojnë pëlqim të qartë në përputhje me ligjin, ju gjithashtu informoheni dhe ju merret pëlqimi juaj i hapur.

Në rast se jepni miratimin tuaj të hapur, të dhënat tuaja personale të listuara në Tekstin e Informimit mund të përpunohen për promovimin dhe tregtimin e produkteve dhe shërbimeve, duke ju kontaktuar ju në lidhje me to, duke ofruar mundësi të tilla si anëtarësimi, aktivitete dhe përfitime nga përparësitë ekonomike, duke ju njoftuar për kryerjen e procedurave të nevojshme për përdorimin e tyre, duke ju ofruar oferta, dhurata dhe promovime, duke bërë promovim me qëllim të përcaktuar.

Nëse përdoret veçoria e njohjes së fytyrës dhe objektit, qëllimi i përpunimit përfshin shfaqjen e fotove të përdoruesve të ndara në grupe duke krijuar albume smart në bazë të fytyrës, objektit dhe vendndodhjes së fotografive të përpunuara, duke krijuar përmbajtje që mund të ndahen duke krijuar histori të personalizuara me këto foto të përpunuara. Karakteristika e njohjes së fytyrës është e aktivizuar vetëm bazuar në konfirmimin e përdoruesit dhe përdoruesit mund ta çaktivizojnë lehtë këtë veçori nga cilësimet e Shërbimit.

Nëse është zgjedhur veçoria PhotoPick (analizimi se cilat foto do të pëlqehen më shumë në Istagram midis fotove brenda aplikacionit, marrja e një rezultati prej një analize të personalizuar specifike për llogarinë e vetë përdoruesit duke e lidhur opsionalisht llogarinë e tij në Instagram me Shërbimin), qëllimi i përdorimit përfshin rekomandimin e fotos e cila do të pëlqehet më shumë nëse shpërndahet. PhotoPick aktivizohet vetëm bazuar në pëlqimin e përdoruesit dhe përdoruesit mund ta çaktivizojnë lehtësisht këtë funksion duke hyrë në cilësimet e Shërbimit.

Me kërkesën tuaj, të dhënat tuaja të regjistrimit të zërit mund të përpunohen për t'u përdorur si një mjet i konfirmimit të identitetit në qendrën tonë të thirrjeve.

Nëse përdorni shërbimet e ofruara nga ofruesit e shërbimeve të palëve të treta, përmbajtja që ngarkoni në Shërbim mund të përpunohet nga ofruesi i shërbimit të palëve të treta. Ne dëshirojmë t'ju kujtojmë se nëse përdorni këto karakteristika, këta ofrues të shërbimeve do t'i nënshtrohen kushteve të tyre dhe politikave të privatësisë.

III. TRANSFERIMI I TË DHËNAVE PERSONALE

Lifecell mund të ndajë të dhënat tuaja personale me palët e mëposhtme në përputhje me Ligjin dhe legjislacionin tjetër në fuqi për qëllimet e përcaktuara në këtë Tekst Informimi:

 • Me partnerë dhe furnitorë të biznesit vendas dhe të huaj me të cilët ne punojmë ose nga të cilët ne marrim shërbime në mënyrë që t'ju ofrojmë Shërbimin në përputhje me standardet tona të shërbimit,
 • Me autoritetet kompetente ndaj të cilëvë janë të detyruar të paraqesin të dhëna personale brenda një detyrimi ligjor dhe në mënyrë që të mbrojnë të drejtat e tyre, sigurinë dhe të drejtat ose sigurinë e palëve të treta.

Nëse përdorni shërbimet e ofruara nga ofruesit e shërbimeve të palëve të treta, përmbajtja që ngarkoni në Shërbim përpunohet nga ofruesi i shërbimit të palëve të treta. Ne dëshirojmë t'ju kujtojmë se nëse përdorni këto karakteristika, këta ofrues të shërbimeve do t'i nënshtrohen kushteve të tyre dhe politikave të privatësisë.

IV. TË DREJTAT TUAJA NË LIDHJE ME MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE

Si përdorues i shërbimit, në përputhje me nenin 11 të Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (KVKK); Duke aplikuar në Lifecell,

 • Për të ditur nëse të dhënat tuaja personale janë përpunuar,
 • Nëse janë përpunuar, për të kërkuar informacione në lidhje me këtë,
 • Për të njohur qëllimin e përpunimit të të dhënave tuaja personale dhe nëse ato përdoren si duhet,
 • Për të njohur personat e tretë brenda dhe jashtë vendit tek të cilit transferohen të dhënat tuaja personale,
 • Për të kërkuar që të dhënat personale të korrigjohen nëse ato janë përpunuar në mënyrë të mangët ose të gabuar,
 • Për t'i fshirë ose anuluar të dhënat tuaja personale brenda kornizës së kushteve të përcaktuara në nenin 7 të Ligjit pwr Mbrojtjen e tw Dhënave Personale (KVKK),
 • Për të kërkuar që veprimet e bëra në bazë të drejtave të korrigjimit, fshirjes dhe anulimit të treguara më lart, t'u njoftohen personave të tretë, tek të cilët këto të dhëna janë transferuar,
 • Për të kundërshtuar rezultat me efekt negativ kundër jush në rastet kur analizimi dhe përpunimi i të dhënave është bërë ekskluzivisht përmes sistemeve automatike,
 • Nëse pësoni dëm për shkak të përpunimit të paligjshëm të të dhënave tuaja personale, ju mund të ushtroni të drejtat tuaja për të kërkuar kompensimin e dëmit tuaj.

V. KONTAKTI

Ju mund të komunikoni pyetjet dhe kërkesat tuaja në lidhje me të dhënat tuaja personale përmes një prej metodave të mëposhtme:

 • Duke dërguar një email në kisiselverilerikoruma@mylifebox.com, të përgatitur në përputhje me Komunikatën mbi Procedurat e Aplikimit dhe Parimet tek Kontrolluesi i të Dhënave, duke përdorur adresën tuaj të postës elektronike që keni njoftuar në Lifecell kur jeni regjistruar për Shërbimin dhe kur jeni regjistruar në sistemet tona,
 • Duke përcjellë aplikacionin tuaj me shkrim të përgatitur në përputhje me Komunikatën mbi Procedurat dhe Parimet e Aplikimit tek Kontrolluesi i të Dhënave, përmes një noteri, në adresën “Turkcell Genel Müdürlük Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi No:20 Küçükyalı Ofis Park B Blok - Maltepe/İstanbul”

Lifecell rezervon të drejtën të kërkojë informacion shtesë dhe / ose dokumente për të konfirmuar identitetin tuaj në mënyrë që të garantoj sigurinë e të dhënave në aplikacionet e paraqitura.

VI. PËRDORIMI I APLIKIMIT

Nëse doni të fshini llogarinë tuaj, mund të paraqitni kërkesën tuaj duke përdorur butonin \"Fshi llogarinë time\" nën menynë Cilësimet/Profilet në Faqen e Internetit.

VII. RRETH TEKSTIT TË INFORMIMIT

Lifecell mund të bëjë ndryshime në këtë Tekst në çdo kohë kur e konsideron të nevojshme. Ndryshimet që do të bëhen nga Lifecell bëhen efektive menjëherë pas botimit të Tekstit të Informimit në https://mylifebox.com/policy/?lang=sq.

Pyetjet më të shpeshta

HYNI- KRIJO LLOGARI Icon 1
Si mund të krijoj një llogari? Icon 1

“Pas shkarkimit të aplikacionit, mund të krijoni një llogari me numrin tuaj të telefonit dhe informacionin e postës elektronike. Gjithashtu ju mund të hyni me anë të kodit qe keni përcaktuar në adresën e webit "https://mylifebox.com/" . Të dhënat që keni ngarkuar janë të dhëna personale. Gjatë ndryshimeve të vendit të punës ndryshojnë si numri i telefonit ashtu edhe adresa e emailit. Për këtë arsye ne ju rekomandojmë që gjatë fazës së anrtarsimit mos të përdorni numrin e telefonit dhe adresën e e-mailit të korporatës. Ju lutemi të bëni kujdes që të mos bëni gabime drejtshkrimore gjate shkruarjes së e-mailit tuaj. Gabimet e mundshme ju mund ti kontrolloni dhe ti korrigjoni në ekranin paralajmërues që do ju shfaqet pas përfundimit të procesit të regjistrimit’’.

Nuk mund të regjistrohem me postën time elektronike. Icon 1

Nëse jeni anëtar i Turkcell:

i. Nëse nuk mund të identifikoheni per te hyre me e-mail, mund të hyni në llogarinë tuaj duke futur numrin tuaj të telefonit dhe fjalëkalimin që keni përdorur gjatë regjistrimit.
ii. Nëse mendoni se e keni hyre saktë me fjalëkalimin tuaj përmes postës elektronike, por ende nuk mund të hyni; Ju mund të rinovoni fjalëkalimin tuaj dhe të provoni të hyni përsëri me procesin që kam harruar fjalëkalimin.
iii. Nëse po merrni një paralajmërim të pasaktë të postës elektronike/numër telefoni ose fjalëkalim; Mund t'i kontrolloni të dhënat e postës elektronike dhe të numrit të telefonit nga profili juaj duke hyrë në llogarinë tuaj duke përdorur përgjigjen e pyetjes së sigurisë që keni vendosur më pare ose duke perdorur emailin tuaj te rikuperimit së bashku me të dhënat e emailin ose numrit të telefonit që mund të verifikoni. Ju mund të ndryshoni emailin tuaj, jo numrin tuaj të telefonit. Çdo numër telefoni është i lidhur me vetëm një llogari. .

Nëse nuk jeni anëtar i Turkcell:

i. Pasi të kryeni hyrjen, mund të ndryshoni numrin tuaj të telefonit nga faqja e profilit tuaj.

Nëse nuk mund ta gjeni zgjidhjen:

i. Nëse një numër telefoni nuk është i lidhur me llogarinë dhe nëse nuk keni hyrë për një kohë të gjatë (të paktën 3 muaj), llogaria juaj mund të jete pezulluar.
ii. Në rast transferimi,numri i telefonit shkëputet nga llogaria e lidhur dhe pritet të përcaktohet një numër i ri telefoni me hyrjen e parë.

Nuk mund të regjistrohem me numrin tim të telefonit. Icon 1

Nëse jeni anëtar i Turkcell:

i. Nëse nuk mund të identifikoheni per te hyre me numrin tuaj të telefonit, mund të hyni në llogarinë tuaj duke futur fjalëkalimin që keni përdorur gjatë regjistrimit me emailin tuaj.
ii. Nëse mendoni se keni futur saktë numrin tuaj të telefonit dhe fjalëkalimin, por ende nuk mund të hyni; Ju mund të rinovoni fjalëkalimin tuaj dhe të provoni të hyni përsëri me procesin që kam harruar fjalëkalimin.
iii. Nëse po merrni një paralajmërim të pasaktë të postës elektronike/numër telefoni ose fjalëkalim; Mund t'i kontrolloni të dhënat e postës elektronike dhe të numrit të telefonit nga profili juaj duke hyrë në llogarinë tuaj duke përdorur përgjigjen e pyetjes së sigurisë që keni vendosur më pare ose duke perdorur emailin tuaj te rikuperimit së bashku me të dhënat e emailin ose numrit të telefonit që mund të verifikoni. Ju mund të ndryshoni emailin tuaj, jo numrin tuaj të telefonit. Çdo numër telefoni është i lidhur me vetëm një llogari.

Nëse nuk jeni anëtar i Turkcell:

i. Pasi të kryeni hyrjen, mund të ndryshoni numrin tuaj të telefonit nga faqja e profilit tuaj.

Nëse nuk mund ta gjeni zgjidhjen:

i. Nëse një numër telefoni nuk është i lidhur me llogarinë dhe nëse nuk keni hyrë për një kohë të gjatë (të paktën 3 muaj), llogaria juaj mund të jete pezulluar.
ii. Në rast transferimi,numri i telefonit shkëputet nga llogaria e lidhur dhe pritet të përcaktohet një numër i ri telefoni me hyrjen e parë.

Nuk mund të regjistrohem me fjalëkalimin tim. Icon 1
i. Nëse mendoni se numri juaj i telefonit dhe posta elektronike janë të sakta dhe nuk mund të hyni me fjalëkalimin tuaj; mund të provoni të hyni përsëri duke ndryshuar fjalëkalimin nga hapi i kam harruar fjalëkalimin tim të harruar.

Nëse nuk mund ta gjeni zgjidhjen:

i. Nëse një numër telefoni nuk është i lidhur me llogarinë dhe nëse nuk keni hyrë për një kohë të gjatë (të paktën 3 muaj), llogaria juaj mund të jete pezulluar.
ii. Në rast transferimi,numri i telefonit shkëputet nga llogaria e lidhur dhe pritet të përcaktohet një numër i ri telefoni me hyrjen e parë.

Teksti i sigurisë nuk përputhet. Icon 1

i. Teksti i sigurisë u krijua për të parandaluar sulmet e makinerive në llogarinë tuaj.

ii. Ju mund të regjistroheni ose përmes futjes së tekstit nëpërmjet opsionit të rinovimit të tekstit, ose përmes dëgjimit të tekstit nga opsioni i tekstit të zërit.

Nuk mund të regjistrohem me një fjalëkalim të Turkcell. Icon 1

i. Nëse jeni pajtimtar i Turkcell, fjalëkalimi juaj Turkcell sigurohet për përdorimin tuaj në rast se harroni harrimin e fjalëkalimit që keni përdorur gjatë hyrjes.

ii. Ju mund të regjistroheni me fjalëkalimin që krijuat gjatë krijimit të një faze të llogarisë.

iii. Ju mund të regjistroheni duke rinovuar fjalëkalimin dhe duke plotësuar numrin e telefonit / të dhënat e postës elektronike nga unë harrova hapin e fjalëkalimit tim.

Nuk mund të futem përmes "Më kujto" Icon 1

i. Nëse nuk mund të hyni në llogarinë tuaj me opsionin më mbani mend; ju mund të regjistroheni duke rinovuar fjalëkalimin tuaj përmes "harrova hapin e fjalëkalimit tim".

ii. Kur ndani linjën tuaj me dikë, numri i telefonit hiqet nga llogaria e lidhur dhe hyrja në kujtesë për mua do të mbyllet.

iii. Ne ju rekomandojmë të kontrolloni cilësimet e lidhjes.

Nuk mund ta shkarkoj aplikacionin e kutisë së jetës. Icon 1

Ju lutemi sigurohuni që telefoni juaj të jetë një model që suporton aplikacionin lifebox.

i. Aplikacioni Android 4.4 dhe më lart suportohet në telefonat / tabletët Android.

ii. Aplikacioni iOS 10 e sipër suportohet në pajisjet iPhone / iPad me iOS. Ne nuk kemi mbështetje për telefonat me bazë telefonike në Windows.

iii. Aplikacioni në internet suportohet në të gjithë shfletuesit e tjerë më të mirë (Chrome, Safari, Mozilla, etj.) Përveç Internet Explorer dhe në të gjitha sistemet operative (makOS, Windows, Linux i pavarur).

Unë nuk mund të krijoj një llogari me postën time elektronike. Icon 1

i. Nëse merrni një gabim në postën tuaj elektronike, duhet të siguroheni që ta shkruani postën tuaj elektronike në formatin e duhur. E-maili juaj duhet të ketë një shenjë @, nuk duhet të ketë shenja pikësimi, nuk duhet të ketë karaktere speciale në turqisht.

ii. Të gjitha transaksionet pasuese do të kërkojnë adresën tuaj të postës elektronike që keni përdorur për krijimin e llogarisë tuaj. Prandaj, duhet të shkruani një e-mail të vlefshëm.

iii. Mund të provoni të krijoni një llogari me një adresë tjetër të postës elektronike.

iv. Ju mund të na kontaktoni në ekranet tona të mbështetjes pasi të keni marrë tre gabime, në mënyrë që t'ju ndihmojmë.

Nuk mund të krijoj një llogari me numrin tim të telefonit. Icon 1

i. Nëse po merrni një gabim në numrin e telefonit, duhet të siguroheni që të shkruani numrin tuaj të telefonit në formatin e saktë. Ju duhet t'i kushtoni vëmendje kodimit të rajonit tuaj të vendit.

ii. Një kod konfirmimi do të dërgohet në telefonin tuaj për krijimin e një llogarie. Prandaj duhet të shkruani një numër telefoni të vlefshëm.

iii. Mund të provoni të krijoni një llogari me një numër telefoni që ju takon.

iv. Ju mund të na kontaktoni në ekranet tona të mbështetjes pasi të keni marrë tre gabime, në mënyrë që t'ju ndihmojmë.

Fjalëkalimi që vendosa nuk pranohet. Icon 1

i. Fjalëkalimi juaj duhet të përbëhet nga shkronja dhe numra jo të njëpasnjëshëm.

ii. Fjalëkalimi juaj duhet të përbëhet nga një minimum prej 6 dhe maksimumi 16 karaktere.

SIGURIA Icon 1
Cfarë ndodh me të dhënat e mia të ruajtura nëse transferoj linjën time në një operator tjetër? Icon 1

Nëse transferoni numrin tuaj nga Turkcell në një operator tjetër, lidhja midis numrit dhe llogarisë do të ndalet dhe nëse ka paketa shtesë në të, ato do të anulohen. Mund të vazhdoni të përdorni lifebox duke hyrë në emailin tuaj. Do t'ju kërkohet të shtoni automatikisht një numër të ri herën e parë kur hyni në llogarinë tuaj. Mund të vazhdoni të aksesoni llogarinë tuaj në mënyrë të sigurt duke shtuar numrin tuaj të ri.

Nëse përmbajtja e llogarisë përfshihet në ruajtjen tuaj të lirë, skedarët do të vazhdojnë të ruhen dhe të jenë të disponueshëm për ju. Nëse skedarët në llogarinë tuaj marrin më shumë hapësirë sesa hapësira e lirë e arkivimit të siguruar, nuk do të mund të shtoni përmbajtje të re nëse nuk merrni një paketë të re arkivimi, vetëm mund të shikoni ose shkarkoni përmbajtjen ekzistuese në pajisjen tuaj. Përmbajtja juaj do të fshihet pas 180 ditësh.

Cfarë ndodh me të dhënat e mia të ruajtura nëse transferoj / anuloj Operatorin tim? Icon 1

nëse keni një e-mail të regjistruar në lifebox, duhet të regjistroheni në aplikacion me adresën tuaj të postës elektronike dhe fjalëkalimin që keni krijuar në kohën e parë që regjistroheni pasi të keni transferuar / anuluar linjën tuaj. Ne do t'ju ridrejtojmë automatikisht që të shtoni një numër të ri sapo të regjistroheni. Pastaj mund të hyni në të gjithë arkivin tuaj.

Cfarë ndodh me të dhënat e mia të ruajtura nëse ndryshoj linjën time nga individi në korporatë, ose korporatë në individ? Icon 1

abonimi juaj lifebox i vazhdon. Në raste të tilla, ju rekomandojmë që të mos e lidhni llogarinë tuaj me një postë elektronike ose numrin e telefonit. Për arsye sigurie, lidhja midis numrit dhe llogarisë është ndalur. Për të hyrë në llogarinë tuaj, duhet të regjistroheni përmes postës elektronike të regjistruar. Me adresën tuaj të postës elektronike, ju mund të shtoni një numër të ri herën e parë që hyni në lifebox dhe të vazhdoni të aksesoni llogarinë tuaj të sigurt.

Cfarë është 2FA? (Autentifikim 2-Faktor) Icon 1

2FA është një sistem që ju lejon të përdorni llogarinë tuaj më të sigurt. Falë këtij sistemi, kur përpiqeni të hyni në llogarinë tuaj nga pajisje të ndryshme nuk do të jeni në gjendje të regjistroheni nëse nuk e konfirmoni atë përmes numrit tuaj të telefonit ose postës elektronike.

Cfarë është vërtetimi i postës elektronike? Icon 1

Eshtë një çelës që parandalon përdoruesit e rinj të hyjnë në adresat e gabuara të postës elektronike. Kjo lejon përdoruesit të regjistrohen përmes postës elektronike të tyre pa ndonjë problem në fazat e kërkuara në proceset e tyre të ardhshme.

TIPARET Icon 1
Cfarë është kopje rezervë e Lifebox? Icon 1

Thjesht klikoni "shkarkoni në lifebox" për të siguruar kopje rezervë në lifebox dhe "shkarkoni në telefonin tim" për të transferuar informacionin e mbështetur më parë në telefonin tuaj duke zgjedhur librin e telefonit nga menyja kryesore në aplikacion. Cilësimi i rezervës së kontakteve suporton deri në 25,000 informacione të kontaktit.

Nëse një kontakt nuk ka një emër dhe mbiemër, por vetëm një llogari e-mail , ky kontakt nuk është përfshirë në rezervë.

Nëse kufiri 1,000 karaktere tejkalohet në fushën e emrit dhe mbiemrit, ky kontakt nuk përfshihet në kopje rezervë.

Nëse kufiri i 255 karakterit tejkalohet në fushën e numrave, ky kontakt nuk përfshihet në rezervë.

Si mund ta përdor cilësimin e kopjes rezervë të kontakteve? Icon 1

Me veçorinë e kopjimit të kontakteve Lifebox, mund të siguroni kopje rezervë të të gjitha kontakteve tuaja në lifebox, të shikoni kontaktet tuaja në internet ose t'i shkarkoni ato në telefonin, tabletin ose kompjuterin tuaj.

A kanë kontaktet e mia krijim të planifikuar të një kopjeje rezervë? Icon 1

Kopjimi i planifikuar mund të aktivizohet duke klikuar në "programin e rezervimit të kontaktit" nën Cilësimet. Mund të zgjidhen opsione rezervë ditore, javore dhe mujore të planifikuara.

A fshihen dosjet, fotot, videot e mia në lifebox? Si funksionon sinkronizimi automatik? Cfarë do të thotë ikona e re e Gjelbër dhe Portokalli? Icon 1

Në Lifebox, asnjë dosje nuk fshihet pa një përdorues që i fshin ato.

Me veçorinë e Ngarkimit Auto, videot ngarkohen automatikisht në Android dhe iOS për sa kohë që jeni i lidhur me WiFi. Nëse ju pëlqen, mund të kryeni shkarkimet tuaja manualisht përmes internetit mobile.

Ju mund të keni fshirë dosjet tuaja vetë, ose procesi i instalimit mund të mos ketë qenë i suksesshëm.

Ju nuk do të shihni shenja në anë të fotove / videove tuaja të ngarkuara me sukses.

Do të shihni shenjat e cloud të gjelbërta dhe portokalli në anë të fotografive / videove gjatë ngarkimit / rezervës.

- Reja e gjelbër tregon që foto / video është rezervuar saktë

- Reja portokalli tregon që fotot / videot janë në kujtesën e pajisjes, por nuk janë të rezervuara në lifebox.

- Në disa raste për shkak të ngadalësisë sistematike, të dhënat që shfaqen si re e gjelbër në fillim mund të shfaqen më vonë në cloud portokalli. Kjo situatë ndodh për shkak të operacioneve të shërbimit. Pas një periudhe kohe të caktuar, do të shihet se të dhënat gjithashtu janë rezervuar dhe se nuk ka asnjë tregues mbi të.

Cfarë është cilësimi Photopick Icon 1

PhotoPick përmban inteligjencën artificiale për zgjedhjen e fotografisë nga radhët e fotove që keni zgjedhur dhe analizuar nga lifebox me potencialin më të madh për të marrë më shumë pëlqime në Instagram. Inteligjenca artificiale gjithashtu do t'ju japë një rezultat deri në 5 pikë për fotot që keni analizuar, dhe ato do të renditen mes tyre.

Cili është albumi Smart (Grupimi i Fytyrës / Imazhit / vendndodhjes)? Icon 1

lifebox krijon skedarë sipas objekteve në fotot e tyre sipas rregullave të caktuara. Me këta skedarë, ju mund të hyni me lehtësi në dosjet që përmbajnë njerëzit dhe objektet që ju kërkoni.

Cilat janë tiparet e ndarjes si kopje ose përmes linkut? Icon 1

Është një opsion i shpejtë dhe praktik e ndarjes që të lejon të ndash skedarët, dosjet, fotot ose albumet e tua që dëshiron, pavarësisht nga formati, përmes rrjeteve sociale ose përmes postës elektronike.

Në ndarjet e bëra përmes faqes së internetit të “https://mylifebox.com/”, mund të caktosh kohëzgjatjen e ndarjes dhe të ndryshosh kohëzgjatjen pas ndarjes.

Cilat janë tiparet e "Ndarjes me personin"? Icon 1

Është një tipar i ri i ndarjes ku mund të ndash skedarët, dosjet ose fotografitë e tua me deri në 25 persona në të njëjtën kohë me opsionin "Ndaj me personin" e lifebox-it.

Nëse dëshiron që personat që ke autorizuar të kenë qasje të mund të shohin vetëm, "Shikuesi"; Përveç imazhimit të ndarjes ‘’Që imazhon’’, ti mund t'u jepësh autorizim "Redaktor-Rregullues" personave që dëshiron t'u jepësh autorizim shtesë, të tilla si shtimi i skedarëve në dosje ose fshirja e skedarit / dosjes ekzistuese.

Kur personat me autoritetin e redaktorit fshijnë ndarjen; skedari / dosja ose fotografia bie në kutinë e plehrave të personit që e ndan atë. Ti mund të ndryshosh autorizimet pasi u realizua ndarja.

Kuota e Ndarjes zbritet nga kuota e ruajtjes ‘’lifebox’’ të personit që bën ndarjen.

Mund ta caktosh kohëzgjatjen e ndarjes si "të pacaktuar" ose 1 orë / 1 ditë / 1 javë / 1 muaj / 1 vit dhe kur skadon kohëzgjatja e ndarjes, ndarja automatikisht përfundohet. Kohëzgjatja e ndarjes nuk mund të ndryshohet pas realizimit të ndarjes, por mund ta përfundosh ndarjen në çdo kohë që dëshiron.

Mund të bësh ndarjen përmes postës elektronike ose numrit GSM, edhe në rastet që personat e tua nuk janë përdorues të lifebox-it. Personat e autorizuar do të informohen përmes postës elektronike ose SMS kur bëhet ndarja. Kur personat që nuk përdorin lifebox shkarkojnë lifebox në telefonët e tyre dhe krijojnë një llogari me postën elektronike dhe / ose GSM që bëhet ndarja, ata mund të shohin ndarjen e tënde.

Ti mund të arrish në "Skedarët që ke ndarë’’ dhe ‘’Skedarë të ndarë me ty" nga skeda "të gjitha skedarët". Ti mund të ndahesh nga ndarje në çdo kohë që dëshiron duke përfunduar qasjen në ‘’skedarët e ndarë me ty’’.

PREZANTIMI Icon 1
Cfarë është lifebox? Icon 1

lifebox është një shërbim ku mund të ruani fotografi, video, muzikë dhe dosje, të rezervoni librin tuaj të telefonit, t'iu qaseni atyre nga telefoni, tableti ose kompjuteri nga kudo ku mund të përdorni internetin, dhe t'i ndani me lehtësi ato.

5 GB hapësirë e ruajtjes është shpërblimi ynë për të gjithë pajtimtarët që shkarkojnë dhe regjistrohen.

Ju mund të blini një paketë për të zmadhuar hapësirën e ruajtjes. Paketat e blera rinovohen automatikisht çdo muaj.

Kush mund ta përdorë lifebox? Icon 1

Mund të përdoret nga Turkcell dhe pajtimtarët e tjerë të operatorëve. Përdoruesit e telefonit dhe tabletëve inteligjentë me Android (4.4 dhe më lart) dhe iOS (9 dhe më lart) mund të kenë mundësi të përdorin kutinë e jetës përmes aplikacionit mobile, ndërsa përdoruesit jo-smartphone mund të qasen përmes "https://mylifebox.com /" address.

Si mund të filloj të përdor lifebox? Icon 1

"Ju mund ta shkarkoni aplikacionin lifebox nga dyqanet. Pas shkarkimit të aplikacionit,ju mund të krijoni një llogari me anë të numrit tuaj të telefonit dhe te dhënat e e-mailit. Gjithashtu ju mund të hyni me anë të kodit të lifebox që keni përcaktuar në adresën e webit "https://mylifebox.com/" . Ju rekomandojmë që gjatë fazës së antarsimit, mos të përdorni numrin e telefonit dhe adresën e e-mailit të korporatës.

Ju lutemi të bëni kujdes që të mos bëni gabime drejtshkrimore gjate shkruarjes së e-mailit tuaj., Gabimet e mundshme ju mund ti kontrolloni dhe ti korrigjoni në ekranin paralajmërues që do ju shfaqet pas përfundimit të procesit të regjistrimit".

Si mund të arrij tek lifebox? Icon 1

Ju mund të shkarkoni aplikacionin lifebox nga tregjet e aplikacionit Google Play dhe Appstore. Të gjithë përdoruesit mund të hyjnë në aplikacion nga faqja në internet "https://mylifebox.com/" .

Si t'i ngarkoj të dhënat në lifebox? Icon 1

Ju mund ta ngarkoni me lehtësi dhe shpejt në lifebox. Ju mund të ngarkoni fotografi, video, muzikë dhe dosje duke klikuar në "File Upload" në faqen kryesore të "https://mylifebox.com/ " ose duke klikuar ikonën" Ngarko "në zonën e sipërme të djathtë ose duke klikuar" + "në mes të nën-menusë së faqes kryesore në aplikacionin e kutisë së jetës.

pasi të instalohet aplikacioni i lifebox në telefon, fotot ngarkohen automatikisht kur funksioni i ngarkimit automatik është aktivizuar. Me funksionin e ngarkimit automatik të ndezur, videot gjithashtu ngarkohen automatikisht në Android dhe iOS për sa kohë që jeni i lidhur me WiFi. Nëse dëshironi, mund të kryeni shkarkimet tuaja vetë ndërsa jeni i lidhur me internetin celular duke e ngarkuar atë përmes faqes sonë web "https: // mylifebox.com/ ".

Si t'i shkarkoj të dhënat nga lifebox? Icon 1

Ju mund të përdorni lehtësisht të gjitha fotot, videot dhe skedarët e ruajtur në kutinë e jetës tuaj Android ose iPhone / iPad dhe aplikacionin "https://mylifebox.com / ".

pasi të zgjidhni dokumentin që dëshironi të shkarkoni në aplikacionin e kutisë së jetës, mund ta shkarkoni në pajisjen tuaj duke klikuar në ikonën "..." në këndin e sipërm të djathtë dhe duke zgjedhur opsionin "Shkarkim në telefon" nga menyja që hapet.

Ju mund të shkarkoni fotografitë në pajisjen tuaj duke klikuar "..." në këndin e sipërm të djathtë të ekranit të Fotografitë, duke zgjedhur dokumentet që dëshironi të shkarkoni me ikonën "zgjidhni" dhe duke zgjedhur "shkarkimin në telefon" "shënoni në menunë e rradhës.

Nëse do të shkarkoni nga "https://mylifebox.com/" në kompjuter, skedari duhet të zgjidhet duke klikuar kutinë para skedarit të lidhur, atëherë shkarkimi do të bëhet duke klikuar "Shkarkim" nga menyja që hapet në anën e sipërme pas zgjedhjes.

Si t’i ndaj të dhënat në lifebox? Icon 1

Ti mund të ndash me lehtësi dhe shpejt fotot, videot dhe skedarët e tua me të dashurit dhe shokët e tua, nëse dëshironi, si një kopje e gjendjes origjinal të skedarit përmes rrjeteve sociale ose përmes linkut duke kopjuar lidhjen, ose duke autorizuar qasjen përmes postës elektronike ose numrit GSM të personave që ti cakton.

Ti mund të kryesh ndarjen duke klikuar në butonin e ndarjes që gjendet në nën menunë nga brenda aplikacionit lifebox, ose nga adresa “https://mylifebox.com/”.

Ti mund të krijosh një ndarje të përbashkët duke autorizuar qasjjen në numrat e postës elektronike ose GSM të personave që dëshiron me tiparin e ndarjes me personin.

A mund të dëgjoj / shikoj muzikë dhe video në lifebox pa shkarkim? Icon 1

Po, mund të dëgjoni / shikoni muzikë dhe video në formate të mbështetura pa i shkarkuar ato nga aplikacioni i kutisë së jetës të instaluar në telefonin tuaj, ose nga "https : //mylifebox.com/ ".

Cilat janë cilësimet premium të lifebox? Icon 1

Përdoruesit me anëtarësim Premium Package ruajnë fotot e tyre në cilësi të lartë, pa ndonjë humbje të cilësisë. Mund të përdorë njohjen e fytyrës / objektit / vendndodhjes dhe grupimin pa kufi. Nëse përdoruesi aktivizon këtë veçori, i gjithë albumi është grupuar në albume inteligjente sipas fytyrës / objektit / vendndodhjes.

Përdoruesit mund të ruajnë në mënyrë të sigurt kontaktet e tyre në procesin e rezervimit të kontakteve, si dhe të fshijnë shënimet e shumta në librin e telefonit. Karakteristika të tjera (hyrje të mençur - të sigurt, histori automatike, aksione të lehta të mediave sociale, redaktim fotografish etj) u ofrohen të gjithë përdoruesve tanë, pavarësisht nga ndryshimi i paketave.

Cilat janë cilësimet premium të lifebox? Icon 1

Përdoruesit me anëtarësim Standard + Package ruajnë fotot e tyre në cilësi të lartë, të kompresuar.

Mund të përdorë njohjen e fytyrës / objektit / vendndodhjes dhe grupimin pa kufi. Nëse përdoruesi aktivizon këtë veçori, i gjithë albumi është grupuar në albume inteligjente sipas fytyrës / objektit / vendndodhjes.

Përdoruesit mund të ruajnë në mënyrë të sigurt kontaktet e tyre në procesin e rezervimit të kontakteve, si dhe të fshijnë shënimet e shumta në librin e telefonit. Si shtesë e veçorisë PhotoPick, + 10 të drejtat e analizës janë në dispozicion.

Karakteristika të tjera (hyrje të mençur - të sigurt, histori automatike, aksione të lehta të mediave sociale, redaktim fotografish etj) u ofrohen të gjithë përdoruesve tanë, pavarësisht nga ndryshimi i paketave.

Sa është kohëzgjatja e dhuratës së arkivimit prej 5 GB? Icon 1

Nuk ka kohëzgjatje të caktuar. Mbetet aktive derisa konsumatori të anulojë.

Çfarë ndodh me përmbajtjen që ruaj nëse paketa e hapësirën së ruajtjes në lifebox anullohet? Icon 1

Nëse paketa e hapësirës së ruajtjes që ju është ofruar në kuadër të tarifës tuaj ose nëse paketa e blerë shtesë anullohet, nëse ju nuk keni asnjë paketë tjetër të paguar dhe të njohur në llogarinë tuaj; dhe nëse e tejkaloni kuotën e ruajtjes së ofruar nga lifebox falas, nuk do të mund të shtoni dosje të reja në lifebox, por do të jeni në gjendje të shikoni, fshini dhe shkarkoni vetëm dosjet që ndodhen në pajisjen tuaj. Ju mund të shtoni hapësirën tuaj të ruajtjes ose të fshini përmbajtjen ekzistuese duke blerë një paketë të re. Për sa kohë që nuk blini një paketë të re ose vazhdoni të tejkaloni hapësirën e ruajtjen falas në lifebox, të gjitha përmbajtjet që keni ngarkuar do të fshihen pas 6 muajsh nga koha kur e keni tejkaluar kuotën.

Çfarë ndodh me përmbajtjen time nëse nuk futem në llogarinë time lifebox për një kohë të gjatë? Icon 1

Nëse keni një llogari falas dhe nuk hyni në llogarinë tuaj për 12 muaj, të gjitha përmbajtjet në llogarinë tuaj do të fshihen pas 12 muajsh nga data e hyrjes së fundit në llogarinë tuaj. Mund të vazhdoni të përdorni llogarinë tuaj.

Si mund të fshihen të dhënat e importuara nga Facebook? Icon 1

Për të qenë në gjendje të ndaloni transferimin e të dhënave Nga Facebook, duhet të ndiqni hapat si Cilësimet -> Llogaritë E Lidhura -> Import Nga Facebook për të çaktivizuar transferimin e të dhënave. Për të fshirë të dhënat ekzistuese të importuara ndiqni hapat si Të Gjitha Skedarët -> Artikujt E Transferuar -> Facebook dhe fshini dosjen Facebook.